Nawanialnia kontaktowa

Dostępne konfiguracje:

Dodatkowe informacje:

Oferowana instalacja przeznaczona jest do nawaniania gazu o ciśnieniu do 0,4 MPa i przepustowości do 5000 Nm3/h.
Nawanianie jest realizowane w cylindrycznym z środkiem nawaniaj¹cym, którego poziom można odczytać na poziomowskazie.
Dla zawartej w zbiorniku ilości 150 dm3 nawaniacza, jego zapas wystarczy na 45 dni, przy średniej przepustowości 5000 Nm3/h i stêżeniu 25 ¸ 30 mg/m3. Zbiornik nawaniacza w zale¿noœci od wyposa¿enia mo¿e pe³niæ funkcjê zbiornika magazynowego (rezerwowego) dla nawanialni gazu wszystkich typów, b¹dŸ zbiornika roboczego dla nawanialni kontaktowej. W wykonaniu specjalnym, zbiornik ze stali nierdzewnej mo¿e byæ wykonany z w³azem rewizyjnym DN200 PN16. Konstrukcja przewiduje równie¿ wykonanie zbiornika z uszami transportowymi w ramach wyposa¿enia dodatkowego.

Dokumentacja: