Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

PN-EN ISO 9001 PN-EN ISO 14001 PN-ISO 45001


Nasza polityka wynika ze strategii rozwoju firmy, przyjaznej dla środowiska i tworzącej podstawy utrzymania znaczącej pozycji na rynku.
Podczas ustalania poziomu jakości naszych usług oraz w trakcie ich realizacji dążymy do minimalizacji ich niekorzystnego wpływu na środowisko. Troszczymy się także o bezpieczeństwo nie tylko klientów, ale także dostawców, pracowników i ogółu społeczeństwa.


Co chcemy osiągnąć?


• dostarczanie obiektów (wyrobów) i usług o wysokiej jakości i niezawodności, dających pełną satysfakcję Klientom i użytkownikom
• zdobycie trwałego zaufania klientów
• umocnienie i utrwalenie konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynku


Jak pracujemy?


• ciągłe szkolenie kadry kierowniczej i pracowniczej w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
• ciągłe doskonalenie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
• identyfikowanie potrzeb klienta oraz odpowiadanie na nie
• ponoszenie odpowiedzialności na każdym stanowisku pracy
• rzetelny dobór dostawców wyrobów i usług
• zapewnienie odpowiedniego współdziałania i doskonalenia procesów w ramach całego systemu
• stosowanie najnowocześniejszego i przyjaznego środowisku sprzętu i technologii zapobiegających zanieczyszczeniom oraz gwarantujący spełnienie obowiązujących przepisów i norm prawnych
• racjonalną gospodarkę odpadami oraz nadzór nad emisjami i ściekami
• utrzymanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania


Kierownictwo „POLDE” Sp. z o.o. oświadcza, że polityka jakości zintegrowanego systemu zarządzania została przedstawiona wszystkim pracownikom, jest wdrożona, publicznie dostępna, realizowana na wszystkich poziomach zarządzania. Jest także przeglądana pod względem przydatności, a firma zapewnia środki na jej realizację.